» Положение о постоянных комиссиях

 
 
 

Положение о постоянных комиссиях

        

 

 

Додаток

до рішення Ренійської міської ради

від 08 грудня 2020 р. №5-VІІІ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Ренійської міської ради VIII скликання

 

1. Загальні положення

 

1.1. Постійна комісія Ренійської міської ради (далі – постійна комісія) є органом Ренійської міської ради (далі - рада), що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» кожен депутат міської ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій, створених радою.

1.4. До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

1.5. Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.6. У своїй діяльності постійна комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.7. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом ради, цим Положенням з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями ради.

1.8. Створення і ліквідація постійних комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів постійних комісій є виключною компетенцією ради.

1.9. Пропозиції про створення та ліквідацію постійних комісій, щодо їх чисельного і персонального складу, кандидатурах голів постійних комісій, про зміни в персональному складі постійних комісій вносяться на розгляд ради Ренійським міським головою Ізмаїльського району Одеської області (далі-міський голова) за результатами консультацій з депутатами ради.

1.10. Склад постійних комісій ради повинен бути рівним за кількістю. До складу кожної комісії входять по п'ять депутатів.

1.11. Перехід з однієї постійної комісії в іншу здійснюється за заявою депутата, яке подається на ім'я міського голови. Рішення про зміни в персональному складі постійної комісії може бути прийнято радою виключно за умови обов'язкового виконання вимог п.1.9. цього Положення.

1.12. Кожна постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними комісіями ради, виконавчими органами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, закладами, організаціями.

1.13. Основною формою роботи постійної комісії є засідання.

1.14. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на один місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.15. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними.

1.16. Діяльність постійних комісій висвітлюється на офіційному вебсайті ради та має бути забезпечене: розміщення діючої редакції Положення про постійні комісії; склад членів кожної комісії; розміщення протоколів засідань, висновків, рекомендацій постійний комісій; завчасне оприлюднення інформації про дату, час та місце проведення засідань комісій.

1.17. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.18. Особливості проведення засідань постійної комісії ради в режимі відео (аудіо) конференції встановлюється Регламентом ради.

 

2. Голова постійної комісії

 

2.1. Голова постійної комісії здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.

2.2. Голова постійної комісії:

2.2.1. Скликає і веде засідання комісії.

2.2.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії, дає доручення членам комісії.

2.2.4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.2.5. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.2.6. Відповідає за підготовку висновків і рекомендацій комісії, довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.2.7. Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, закладами, організаціями, а також громадянами.

2.2.8. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.3. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

 

3. Завдання та організація діяльності постійної комісії

 

3.1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

3.2. Постійні комісії за дорученням міської ради, за своєю ініціативою, відповідно до своєї функціональної спрямованістю попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету громади, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.3. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які в установленому порядку пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

3.4. Постійні комісії у відповідності зі своєю функціональною спрямованістю за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою:

1) вивчають діяльність органів, підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, закладів і організацій, їх філій і відділень, незалежно від форми власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету;

2) здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету.

3.5. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх видання, а в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, закладів, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

3.6. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень можуть створювати підготовчі (робочі) групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, а також за погодженням з міським головою посадових осіб виконавчих органів ради.

3.7. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

3.8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9. Члени постійної комісії особисто повідомляються про дату, час та місце проведення засідань. Повідомлення надсилається головою постійної комісії або секретарем ради смс-повідомленням. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках - не менш як за 3 години. Смс-повідомлення про скликання комісії повинно містити лише дату, час та місце проведення засідання постійної комісії. Члени постійної комісії зобов'язані бути присутніми на всіх її засіданнях, а в разі відсутності з поважних причин - завчасно інформувати голову або секретаря комісії.

3.10. До порядку денного засідання постійної комісії включаються питання про проекти рішень внесених на сесію, а також інші питання, що входять до компетенції комісії.

3.11. За рішенням постійної комісії на її засідання можуть бути запрошені інші депутати ради, заступники міського голови, старости, а також керівники та спеціалісти виконавчих органів ради, керівники комунальних підприємств, установ, закладів та організацій.

3.12. Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості.

3.13. Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам присутнім на засіданні. Міський голова, секретар ради, заступники міського голови, старости, автори проекту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї постійної комісії мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб, присутніх на засіданні, комісія приймає рішення шляхом голосування.

3.14. Член комісії може висловити окрему думку щодо розгляду по суті окремого питання. Про окрему думку депутат повідомляє комісію до проведення голосування за певне питання, про що робиться відмітка в протоколі засідання комісії.

3.15. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень ради. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими, оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному вебсайті ради та надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.16. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, закладами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.17. Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії. Інформація про таку заяву направляється головою комісії (або особою, що виконує його функції) до постійної комісії ради, на яку покладено функції контролю за дотриманням вимог про врегулювання конфлікту інтересів депутатами ради.

3.18. Протокол засідання комісії виготовляється на протязі двох робочих днів від дати проведення засідання комісії.

3.19. Секретар постійної комісії веде протоколи, оформляє рекомендації та висновки постійної комісії, веде облік засідань комісії та присутніх на засіданнях, забезпечує направлення рекомендацій постійної комісії їх адресатам.

3.20. Секретар постійної комісії забезпечує передачу протоколів засідань, рекомендацій і висновків постійної комісії секретарю ради для оприлюднення шляхом розміщення на офіційному сайті ради та їх надання на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.21. Організаційно-матеріальне та технічне забезпечення постійних комісій здійснює виконавчий апарат ради.

3.22. У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року, рада може за пропозицією міського голови прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісії.

 

4. Перелік та напрямки діяльності постійних комісій

 

4.1. Постійна комісія з питань законності, депутатської діяльності, етики та регламенту за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян громади;

2) питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики та Регламенту ради;

3) питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4) питання дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

5) питання, пов’язані зі здійсненням контролю за дотриманням міським головою, секретарем ради та депутатами ради вимог ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та надання їм консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

6) питання, пов’язані зі здійсненням контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

7) питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, з засобами масової інформації, громадськими та політичними організаціями;

8) пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

9) питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

4.2. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, проекти цільових програм з інших питань;

2) прогноз бюджету громади;

3) проект бюджету громади, внесення змін до нього;

4) звити про виконання програм і бюджету;

5) питання щодо утворення цільових фондів та контролю за використанням позабюджетних цільових коштів;

6) питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

7) питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

8) питання надання відповідно до законодавства пільг окремим категоріям громадянам;

9) питання соціально-економічного, стратегічного розвитку громади, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

10) проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

 

4.3. Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів громади;

2) звіти про виконання цих програм;

3) питання про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

4) звіти про роботу керівників підприємств, установ, закладів та організацій комунальної власності;

5) питання створення, реорганізації або ліквідації підприємств, закладів, установ і організацій комунальної власності;

6) питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

7) питання сприяння виконавчим органам ради в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

8) питання про стан та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади;

9) питання про відчуження відповідно до закону комунального майна;

10) питання про передачу відповідно до законодавства комунального майна в оренду;

11) питання підготовки і розгляду проектів програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

12) питання про встановлення правил благоустрою територій населених пунктів;

13) питання транспортного обслуговування населення громади;

14) питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг;

15) питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

 

4.4. Постійна комісія з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, охорони природи та історичного середовища за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм з містобудування, охорони довкілля та історичного середовища, у сфері регулювання земельних відносин;

2) звити про їх виконання;

3) проекти генеральних планів забудови населених пунктів громади, іншої містобудівної документації;

4) питання регулювання земельних відносин;

5) питання про встановлення ставок земельного податку, орендної плати за землю, розмірів плати за користування природними ресурсами;

6) питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по земельному податку;

7) питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;

8) питання про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

9) питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;

10) питання заходів з охорони та збереження історичного середовища;

11) питання підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення;

12) питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

 

4.5. Постійна комісія з гуманітарних питань (освіти, культури, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства) за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту окремих категорій населення, материнства та дитинства, стосовно дітей, молоді, сім’ї, розвитку фізичної культури, спорту та туризму, культурно-мистецького розвитку;

2) звити про виконання програм;

3) питання створення, реорганізації або ліквідації навчальних закладів комунальної форми власності;

4) питання створення умов для розвитку культури, спорту та туризму;

5) питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

6) питання забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

7) питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

8) питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

9) питання сприяння виконавчим органам ради в управлінні закладами освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та туризму;

10) питання реалізації та захисту прав людини на освіту, охорону здоров’я, материнства і дитинства;

11) питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги,

пов’язаних з охороною материнства і дитинства;

12) питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

13) питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;

14) питання забезпечення відповідно до законодавства санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

15) питання про стан та розвиток освіти, культури, спорту та туризму, молодіжних проблем, охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

 

 

Ренійський міський голова                                                                                  

Ізмаїльського району Одеської області                                                                        Ігор ПЛЄХОВ